DOG ICON GALLERY 3
<TOP ROW>
YUTAKA TAKE, HERCULE POIROT, KURANOSUKE OISHI, NOBUNAGA ODA, KURAMA-TENGU, KINSHIRO TOYAMA
KYOSHIRO NEMURI, PHILIPPE TROUSSIER, RONALDO, SENICHI HOSHINO
<BOTTOM ROW>
YOSHIHARU HABU, HIROMITSU AGATSUMA, KEISUKE FUBUKI, SANTA CLAUSE, AKINOBU OKADA, BAE YONG JOON,
ICHIRO SUZUKI